The Yeshiva of Greater Washington

Tefilla

Davening
Shmonah Esrei
Title Speaker Length
Tefillah 39 Sim Shalom (#2) B'Ohr Panecha (Ri bar Yakar, Avudraham) Rabbi Ahron Lopiansky 00:24:40
Tefillah 40 Tachanun (Rambam, Rabeinu Bachaya) Rabbi Ahron Lopiansky 00:23:37
Tefillah 55 Birkot Kriat Shema (#5) (Torat HaMincha)(10-31-17) Rabbi Ahron Lopiansky 00:18:29
Tefillah 56 Birkot Kriat Shema Yotzer Ohr (#6) (R' Saadia, Rambam, Ran, Kuzari) (11-7-17) Rabbi Ahron Lopiansky 00:24:04
Tefillah 57 Birkot Kriat Shema (#7) (Ri bar Yakar) Rabbi Ahron Lopiansky 00:16:20
Tefillah 59 Birkot Kriat Shema (#9) Ahavas Olam (R' Bachya, Migdal Dovid, Kuzari, Avudraham) (11-21-17) Rabbi Ahron Lopiansky 00:22:12
Tefillah 62 Birkot Kriat Shema (#12) Smichat Geula l'Tefilla (Maharal) (01-23-18 Rabbi Ahron Lopiansky 00:17:54
Tefillah 64 Hakdama To Pesukei D'Zimra Rabbi Ahron Lopiansky 00:16:45
Tefillah 65 Hallel (Maharal) Rabbi Ahron Lopiansky 00:12:50
Tefillah 66 Baruch Sh'Amar (Chochmei Ashkenaz) (05-08-18) (1) Rabbi Ahron Lopiansky 00:19:56
Tefillah 66 Baruch Sh'Amar (Chochmei Ashkenaz) (05-08-18) (2) Rabbi Ahron Lopiansky 00:39:22
Tefillah Vaad Nov. 22 2016 Rabbi Ahron Lopiansky 00:23:44
Understanding What You Do - The Halachos of Kavana 3 - Afterword Rabbi Ahron Lopiansky 00:10:40