The Yeshiva of Greater Washington

Chumash

Sefer Bereishis
Sefer Shemos
Sefer Vayikra
Sefer Bamidbar
Sefer Devarim
Vayeishev 5776 Yosef & Proper Dimyon Rabbi Ahron Lopiansky 37 min
Vayeishev 5777 Passion & Kedusha Rabbi Ahron Lopiansky 47 min
Vayeitze - 5758 Rabbi Ahron Lopiansky 50 min
Vayeitze - 5759 Rabbi Ahron Lopiansky 44 min
Vayeitze - 5761 - True Talmud Torah Rabbi Ahron Lopiansky 45 min
Vayeitze - 5766 Rabbi Ahron Lopiansky 43 min
Vayeitzei - 5758 Rabbi Ahron Lopiansky 47 min
Vayeitzei - 5764 Rabbi Ahron Lopiansky 45 min
Vayeitzei - 5766 Rabbi Ahron Lopiansky 42 min
Vayeitzei - 5768 Rabbi Ahron Lopiansky 48 min
Vayeitzei - 5768 Rabbi Ahron Lopiansky 48 min
Vayeitzei - 5769 Rabbi Ahron Lopiansky 40 min
Vayeitzei - 5770 Rabbi Ahron Lopiansky 46 min
Vayeitzei - 5771 Rabbi Ahron Lopiansky 24 min
Vayeitzei - 5772 Rabbi Ahron Lopiansky 39 min
Vayeitzei - 5773 Rabbi Ahron Lopiansky 42 min
Vayeitzei - 5775 Rabbi Ahron Lopiansky 51 min
Vayeitzei - Rochel and Leah, Beauty and Persistence 5761 Rabbi Ahron Lopiansky 41 min
Vayeitzei -Yaakov's Avodah in Sleep 5760 Rabbi Ahron Lopiansky 44 min
Vayeitzei 5759 - Yaakov, Torah and Mishpat Rabbi Ahron Lopiansky 42 min
Vayeitzei 5776 Rabbi Ahron Lopiansky 43 min
Vayeitzei 5777 Rabbi Ahron Lopiansky 23 min
Vayeitzei 5777 Yaakov, Da'as & Truth Rabbi Ahron Lopiansky 43 min
Vayeitzei 5778 - Yaakov and Avonim (stones) Rabbi Ahron Lopiansky 41 min
Vayeitzei 5779 Yaakov and Expanding Further Rabbi Ahron Lopiansky 42 min