The Yeshiva of Greater Washington

Moadim

Pesach
Lag Baomer
Shavuos
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Title Speaker Length
Lag B'omer 5774 #2 Rashbi and the Ta'anug in Torah (Nesiv Koach Hayetzer Perek 1 #2 (5-15-14)) Rabbi Ahron Lopiansky 00:37:02
Lag B'Omer 5774 - Dark Lamps and the Voice of Silence; An Understanding of Toras HaNistar Rabbi Ahron Lopiansky 00:22:31
Lag B'Omer 5775 Ohr Muflah (Bonfire) Rabbi Ahron Lopiansky 00:19:18
Lag B'omer 5775 Rabbi Shimon Bar Yochai's Unique Stature (Rav Shimshon Pincus for YISE) Rabbi Ahron Lopiansky 00:50:17
Lag B'omer 5775 Rebbi Yehudah Vs. Rebbi Shimon (Nesiv Koach HaYetzer Perek 4 #7) (May-7-2015) Rabbi Ahron Lopiansky 00:41:07
Lag B'omer 5776 Innerness & Hod Rabbi Ahron Lopiansky 00:23:12
Lag B'Omer 5778 The Gevura and Sword of Rebbi Shimon Rabbi Ahron Lopiansky 00:27:48
Maharal - Ner Mitzvah 2 Of 5 (57 Rabbi Ahron Lopiansky 00:20:24
Maharal - Ner Mitzvah 3 Of 5 (57 Rabbi Ahron Lopiansky 00:24:53
Maharal - Ner Mitzvah 4 Of 5 (57 Rabbi Ahron Lopiansky 00:24:23
Maharal Hagadah (Gevuras 62 A) (5775 #1) Rabbi Ahron Lopiansky 00:19:41
Maharal Hagadah (Gevuras 62 B) (5775 #2) Rabbi Ahron Lopiansky 00:25:23
Maharal Hagadah (Gevuras 62 C) (5775 #3) (03-19-2015) Rabbi Ahron Lopiansky 00:19:44
Maharal Hagadah - Gevuras - 57 A Rabbi Ahron Lopiansky 00:24:18
Maharal Hagadah - Gevuras - 57 B Rabbi Ahron Lopiansky 00:29:32
Maharal Hagadah - Gevuras - 58 A Rabbi Ahron Lopiansky 00:23:33
Maharal Hagadah - Gevuras - 58 B Rabbi Ahron Lopiansky 00:27:57
Maharal Hagadah - Gevuras 51 A - 5758 Rabbi Ahron Lopiansky 00:00:11
Maharal Hagadah - Gevuras 51 B - 5758 Rabbi Ahron Lopiansky 00:16:07
Maharal Hagadah - Gevuras 52 B Rabbi Ahron Lopiansky 00:23:00
Maharal Hagadah - Gevuras 52 C Rabbi Ahron Lopiansky 00:25:00
Maharal Hagadah - Gevuras 52 D-1 Rabbi Ahron Lopiansky 00:09:43
Maharal Hagadah - Gevuras 52 D-2 Rabbi Ahron Lopiansky 00:29:50
Maharal Hagadah - Gevuras 52 E Rabbi Ahron Lopiansky 00:21:54
Maharal Hagadah - Gevuras 53 B Rabbi Ahron Lopiansky 00:27:00