The Yeshiva of Greater Washington

Moadim

Pesach
Lag Baomer
Shavuos
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Title Speaker Length
Maharal On Haggadah 4 (5767) Rabbi Ahron Lopiansky 00:53:01
Maharal On Haggadah 4 (5768) Rabbi Ahron Lopiansky 00:19:03
Maharal On Haggadah 5 (5768) Rabbi Ahron Lopiansky 00:22:09
Maharal On Haggadah 5758 Rabbi Ahron Lopiansky 01:33:13
Maharal On Haggadah 5758 Rabbi Ahron Lopiansky 01:33:25
Maharal On Haggadah 5758 Rabbi Ahron Lopiansky 01:33:07
Maharal On Haggadah 5759 Rabbi Ahron Lopiansky 01:33:25
Maharal On Haggadah 5759 Rabbi Ahron Lopiansky 01:32:35
Maharal On Haggadah 5759 Rabbi Ahron Lopiansky 01:33:27
Maharal On Haggadah 5759 Rabbi Ahron Lopiansky 01:33:38
Maharal On Haggadah 5760 Rabbi Ahron Lopiansky 01:33:10
Maharal On Haggadah 5761 Rabbi Ahron Lopiansky 01:33:25
Maharal On Haggadah 6 (5768) Rabbi Ahron Lopiansky 00:22:27
Maharal On Megillas Esther #1, Rabbi Ahron Lopiansky 01:33:34
Maharal On Megillas Esther #4, Rabbi Ahron Lopiansky 01:33:21
Maharal On Purim 1 (5768) Rabbi Ahron Lopiansky 00:28:09
Maharal On Purim 2 (5768) Rabbi Ahron Lopiansky 00:17:49
Maharal On Purim 3 (5768) Rabbi Ahron Lopiansky 00:19:51
Maharal On Purim 4 (5768) Rabbi Ahron Lopiansky 00:23:34
MMaharal Hagadah - Gevuras 59 B Rabbi Ahron Lopiansky 00:21:53
Motzei Yom Kippur -5768 Rabbi Ahron Lopiansky 01:02:31
Motzei Yom Kippur Mesibah (Year Unknown) Rabbi Ahron Lopiansky 01:09:34
Ner Mitzvah 01 (Dafim 1,2) Rabbi Ahron Lopiansky 00:23:45
Ner Mitzvah 02 (Daf 2-4) Rabbi Ahron Lopiansky 00:22:02
Ner Mitzvah 03 (Dafim 4-6) Rabbi Ahron Lopiansky 00:28:02