The Yeshiva of Greater Washington

Moadim

Pesach
Lag Baomer
Shavuos
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Title Speaker Length
Ner Mitzvah 04 (Daf 6) Rabbi Ahron Lopiansky 00:36:23
Ner Mitzvah 05a (Dafim 7-9) Rabbi Ahron Lopiansky 00:25:29
Ner Mitzvah 05b (Daf 9 Fragment) Rabbi Ahron Lopiansky 00:05:38
Ner Mitzvah 06 (Dafim 10, 11) Rabbi Ahron Lopiansky 00:20:21
Ner Mitzvah 07 (Dafim 11-13) Rabbi Ahron Lopiansky 00:30:16
Ner Mitzvah 08 (Dafim 12,13) Rabbi Ahron Lopiansky 00:22:13
Ner Mitzvah 09 (Dafim 14,15) Rabbi Ahron Lopiansky 00:22:35
Ner Mitzvah 10 (Dafim 4-6) Rabbi Ahron Lopiansky 00:23:14
Ner Mitzvah 11 (Dafim 17-18) Rabbi Ahron Lopiansky 00:29:35
Ner Mitzvah 12 (Daf 19) Rabbi Ahron Lopiansky 00:27:10
Ner Mitzvah 13 (Daf 20) Rabbi Ahron Lopiansky 00:33:42
Ner Mitzvah 14 (20,21) Rabbi Ahron Lopiansky 00:17:58
Ner Mitzvah 15 (Daf 24) Rabbi Ahron Lopiansky 00:27:19
Ner Mitzvah 16 (Dafim 25,26) Rabbi Ahron Lopiansky 00:23:44
Ner Mitzvah 17 (Dafim 26,27) Rabbi Ahron Lopiansky 00:24:55
Ner Mitzvah 18 (Daf 27) Rabbi Ahron Lopiansky 00:21:38
Ner Mitzvah 19 (Daf 28) Rabbi Ahron Lopiansky 00:23:12
Ner Mitzvah 20 (Daf 28) Rabbi Ahron Lopiansky 00:26:41
Ner Mitzvah 21 (Daf 29) Rabbi Ahron Lopiansky 00:29:17
Ner Mitzvah 23 (Daf 29) Rabbi Ahron Lopiansky 00:35:15
Ner Mitzvah 25 (Dafim 31,32) Rabbi Ahron Lopiansky 00:20:41
Ner Mitzvah 26 (Daf 36) Rabbi Ahron Lopiansky 00:27:20
Ner Mitzvah 27 (Daf 37) Rabbi Ahron Lopiansky 00:25:53
Ner Mitzvah 28 (Daf 37) Rabbi Ahron Lopiansky 00:19:26
Ner Mitzvah 29 (Daf 38) Rabbi Ahron Lopiansky 00:20:11