The Yeshiva of Greater Washington

Moadim

Pesach
Lag Baomer
Shavuos
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Title Speaker Length
Ner Mitzvah 30 (Daf 38) Rabbi Ahron Lopiansky 00:22:29
Ner Mitzvah 31 (Dafim 39-40) Rabbi Ahron Lopiansky 00:16:34
Ner Mitzvah Vol. II 01 (Dafim 1-3) Rabbi Ahron Lopiansky 00:17:53
Ner Mitzvah Vol. II 02 (Daf 4) Rabbi Ahron Lopiansky 00:18:40
Ner Mitzvah Vol. II 03 (Daf 5) Rabbi Ahron Lopiansky 00:20:51
Ner Mitzvah Vol. II 04 (Dafim 4,5) Rabbi Ahron Lopiansky 00:20:01
Ner Mitzvah Vol. II 05 (Daf 6) Rabbi Ahron Lopiansky 00:17:13
Ner Mitzvah Vol. II 06 (Daf 7) Rabbi Ahron Lopiansky 00:21:37
Ner Mitzvah Vol. II 07 (Daf 8) Rabbi Ahron Lopiansky 00:17:56
Ner Mitzvah Vol. II 08 (Dafim 9,10) Rabbi Ahron Lopiansky 00:20:48
Ner Mitzvah Vol. II 09 (Dafim 10,11) Rabbi Ahron Lopiansky 00:20:29
Ner Mitzvah Vol. II 10 (Dafim 12-14) Rabbi Ahron Lopiansky 00:21:32
Ner Mitzvah Vol. II 11 (Dafim 14,15) Rabbi Ahron Lopiansky 00:22:21
Ner Mitzvah Vol. II 12 (Daf 15) Rabbi Ahron Lopiansky 00:19:59
Ner Mitzvah Vol. II 13 (Dafim 15,16) Rabbi Ahron Lopiansky 00:19:52
Ner Mitzvah Vol. II 14 (Dafim 16-18) Rabbi Ahron Lopiansky 00:20:57
Ner Mitzvah Vol. II 15 (Dafim 18-20) Rabbi Ahron Lopiansky 00:24:41
Ner Mitzvah Vol. II 16 (Dafim 20-22) Rabbi Ahron Lopiansky 00:25:20
Ner Mitzvah Vol. II 17 (Daf 22) Rabbi Ahron Lopiansky 00:22:58
Ner Mitzvah Vol. II 18 (Dafim 22,23) Rabbi Ahron Lopiansky 00:21:12
Ner Mitzvah Vol. II 19 (Dafim 23,24) Rabbi Ahron Lopiansky 00:21:40
Nesiv Ahavas Reya Perek 1 #5 [Shavous] (06-09-16) Rabbi Ahron Lopiansky 00:41:07
Nesiv HaTznius Perek 1 #5 Yom Kippur Rabbi Ahron Lopiansky 00:39:23
Nesiv HaYissurin Perek 3 #4 (Chanukah & Yissurin)(12-10-15) Rabbi Ahron Lopiansky 00:44:42
Nesiv HaZrizus Perek 1 #4 Purim Rabbi Ahron Lopiansky 00:42:22