The Yeshiva of Greater Washington

Moadim

Pesach
Lag Baomer
Shavuos
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Title Speaker Length
Nesiv Koach HaYetzer Perek 1 #4 (05-29-2014) Rabbi Ahron Lopiansky 00:39:17
Nesiv Koach HaYetzer Perek 4 #4 Leaving The Malcus Of The Yetzer (Pesach 3-29-15) Rabbi Ahron Lopiansky 00:37:36
Of Valuation and Devaluation Amalek 5777 Rabbi Ahron Lopiansky 00:55:28
Ohr Chadash Daf 045, Daf 046 Rabbi Ahron Lopiansky 00:26:24
Ohr Chadash Daf 047 Rabbi Ahron Lopiansky 00:25:44
Ohr Chadash Daf 046, Daf 047 Rabbi Ahron Lopiansky 00:28:47
Ohr Chadash Daf 047, 048 (Bulka) Rabbi Ahron Lopiansky 00:24:12
Ohr Chadash Daf 050 (5760 1a) Rabbi Ahron Lopiansky 00:23:33
Ohr Chadash Daf 050 (5760 1b) Rabbi Ahron Lopiansky 00:22:34
Ohr Chadash Daf 051 #3 Rabbi Ahron Lopiansky 00:27:58
Ohr Chadash Daf 051 (5766 #1) Rabbi Ahron Lopiansky 00:28:26
Ohr Chadash Daf 051 A Rabbi Ahron Lopiansky 00:28:18
Ohr Chadash Daf 051, Daf 052 (5766 #2) (2) Rabbi Ahron Lopiansky 00:28:56
Ohr Chadash Daf 052 Rabbi Ahron Lopiansky 00:23:04
Ohr Chadash Daf 052 (5766 #3) Rabbi Ahron Lopiansky 00:25:26
Ohr Chadash Daf 052, Daf 053 (5766 #4) (2) Rabbi Ahron Lopiansky 00:26:47
Ohr Chadash Daf 053 (5766 #5) Rabbi Ahron Lopiansky 00:24:32
Ohr Chadash Daf 064 -- Rebbe Yehoshua bar Chanina Rabbi Ahron Lopiansky 00:11:02
Ohr Chadash Daf 066, Daf 067 Rebbe Yochanan Rabbi Ahron Lopiansky 00:22:09
Ohr Chadash Daf 066, Daf 067 Rebbe Yochanan (p.3 5769 (1)) Rabbi Ahron Lopiansky 00:22:09
Ohr Chadash Daf 067 -- Rebbe Elazar (5770 p.2) Rabbi Ahron Lopiansky 00:20:20
Ohr Chadash Daf 067, Daf 068 -- Rav Nachman bar Yitzchak (5770 p.1) Rabbi Ahron Lopiansky 00:24:15
Ohr Chadash Daf 069 Rav Ashi (5771 #1) Rabbi Ahron Lopiansky 00:21:14
Ohr Chadash Daf 069, Daf 070 (5771 #2) Rabbi Ahron Lopiansky 00:28:41
Ohr Chadash Daf 071 (5772 #1) Rabbi Ahron Lopiansky 00:25:41