The Yeshiva of Greater Washington

Moadim

Pesach
Lag Baomer
Shavuos
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Title Speaker Length
Ohr Chadash Daf 072 (5772 #2) Rabbi Ahron Lopiansky 00:25:27
Ohr Chadash Daf 073 (#3) HaMolech MeHodu(5773 #1) Rabbi Ahron Lopiansky 00:25:08
Ohr Chadash Daf 073 (1) (5772 #3) Rabbi Ahron Lopiansky 00:23:59
Ohr Chadash Daf 073 (2) (5772 #4) Rabbi Ahron Lopiansky 00:22:07
Ohr Chadash Daf 093, Daf 094 B'Yom (5773 #2) Rabbi Ahron Lopiansky 00:26:55
Ohr Chadash Daf 094 Ki Tov Lev (5775 #1) Rabbi Ahron Lopiansky 00:16:31
Ohr Chadash Daf 094, Daf 095 Amar L'Mehuman (5775 #2) Rabbi Ahron Lopiansky 00:19:50
Ohr Chadash Daf 095 Amar L'Mehuman #3 (5775 #3) Rabbi Ahron Lopiansky 00:18:53
Ohr Chadash Daf 112 V'Yehee Uman (5776 #1) (Poor sound quality) Rabbi Ahron Lopiansky 00:20:32
Ohr Chadash Daf 173 - 176 Hanging and the Assault on the Tzelem Elokim (5778) Rabbi Ahron Lopiansky 00:43:19
Ohr Chadash Daf 173 -- 175 (YISE 3 Adar Sheini 5771) Rabbi Ahron Lopiansky 00:56:17
Ohr Chadash Daf 66 (part 1) -- Rebbi Chanina bar Papa (p.1 5769)[1] Rabbi Ahron Lopiansky 00:17:33
Ohr Chadash Daf 66 (part 2) -- Rebbe Chanina bar Papa p.2 5769 Rabbi Ahron Lopiansky 00:16:45
Ohr Gedalyahu On Chanuka (YISE 25 Kislev 5775) The Mindfulness of Memory Rabbi Ahron Lopiansky 00:50:55
Pesach - The Shira & Two Levels Of Emuna Rabbi Ahron Lopiansky 00:38:54
Pesach 5772 #1 Leil Pesach; Ki Yishalcha -- Sod Yesharim (Beis) Rabbi Ahron Lopiansky 00:32:17
Pesach 5772 #2 Omer and Yearning -- Sod Yesharim (Nun Gimmel) Rabbi Ahron Lopiansky 00:29:55
Pesach 5772 #3 Pesach and Techiyas HaMeisim -- Sod Yesharim (Shabbos Chol HaMoed Beis) Rabbi Ahron Lopiansky 00:33:09
Pesach 5772 #4 Zman and Et -- Neilas HaChag Rabbi Ahron Lopiansky 00:28:34
Pesach 5773 #1 Mitzvat Matzah -- Derech Mitzvosecha (p. 23) Rabbi Ahron Lopiansky 00:31:30
Pesach 5773 #2 Overcoming The Yam -- Neilas HaChag Rabbi Ahron Lopiansky 00:31:55
Pesach 5773 #3 A Practical Approach To The Seder Rabbi Ahron Lopiansky 00:52:37
Pesach 5775 Matzah & Emunah (03-18-15) (Rochester by Skype) Rabbi Ahron Lopiansky 00:27:02
Pesach 5775 Ramchal's Ma'amar HaChochma On Pesach #1 (Lakewood Chabura by Skype) Rabbi Ahron Lopiansky 00:49:03
Pesach 5775 Ramchal's Ma'amar HaChochma On Pesach #2 (Lakewood Chabura by Skype) Rabbi Ahron Lopiansky 00:45:50