The Yeshiva of Greater Washington

Moadim

Pesach
Lag Baomer
Shavuos
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Title Speaker Length
Chanuka - 5771 Hallel (Part 1 - Halacha) Rabbi Ahron Lopiansky 00:23:34
Chanuka - 5771 Hallel (Part 2 - Aggadata) Rabbi Ahron Lopiansky 00:20:50
Chanuka - 5771 Kisvei Hakodesh And Ruach Hakodesh Rabbi Ahron Lopiansky 00:43:32
Chanuka - 5771 Tiferes Yisroel Hakdama #8 Rabbi Ahron Lopiansky 00:40:38
Chanuka - 5772 An Unworldy Beauty (Pachad Yitzchak Ma'amar #7) (Yise) Rabbi Ahron Lopiansky 00:55:41
Chanuka - 5773 Hod And Yofi Rabbi Ahron Lopiansky 00:42:31
Chanuka - 5773 Man In The Image Of God Or Gods In The Image Of Man - Rav Hirsch On Chanuka Rabbi Ahron Lopiansky 01:01:27
Chanuka - 5773 Neros Shabbos and Neros Chanukah Rabbi Ahron Lopiansky 00:15:40
Chanuka - 5773 The Mitzvot Of Nerot Rabbi Ahron Lopiansky 00:32:53
Chanuka - 5774 #1 The Misyavnim (Rav Hirsch) Rabbi Ahron Lopiansky 00:50:29
Chanuka - 5774 #3 The Light We Give Rabbi Ahron Lopiansky 00:29:06
Chanuka - 5775 The Mindfulness Of Memory (Ohr Gedaliyahu) Rabbi Ahron Lopiansky 00:50:55
Chanuka - The Value Of Struggle (Alei Shor II 455, 456) (12-24-08) Rabbi Ahron Lopiansky 00:16:39
Chanuka 5771 Rabbi Ahron Lopiansky 00:43:32
Chanuka 5776 Chaye Olam Natah B'Tocheinu (Ohr Gedaliyahu 1 - 3) (Passaic) (12-10-2015) Rabbi Ahron Lopiansky 00:42:06
Chanuka 5776 Struggle & Chavivus (Philidelphia) Rabbi Ahron Lopiansky 00:38:35
Chanuka 5776 The Greek Resentment To The Bris - From 27;00 (Tiferes Yisroel Perek 19 12-5-15) Rabbi Ahron Lopiansky 00:33:56
Chanuka 5776 The Slow Blossoming Of Redemption (Rav Hirsch) (YISE) Rabbi Ahron Lopiansky 01:00:33
Chanuka 5777 Mesirus Nefesh For Us (Sifsei Chaim) (YISE) Rabbi Ahron Lopiansky 00:49:27
Chanuka 5778 A Separate Space as a Prerequisite For All Else (Rochester by Skype) Rabbi Ahron Lopiansky 00:28:43
Chanuka 5779 Edus On Shechena (Agadot Sotah 54; Sotah 11a, b) Rabbi Ahron Lopiansky 00:27:17
Chanuka Yavan & Techias HaMeisim (Derech HaChaim Perek 4 Mishna 23) Part 2 Rabbi Ahron Lopiansky 00:24:03
Chanukah - 5759 Mai Chanukah Rabbi Ahron Lopiansky 00:34:24
Chanukah - Shimon Hatzadik and "Yofi" 5767 Rabbi Ahron Lopiansky 00:35:13
Chanukah 5774 Rabbi Ahron Lopiansky 00:24:23