The Yeshiva of Greater Washington

Moadim

Pesach
Lag Baomer
Shavuos
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Title Speaker Length
Succos 5765 Rabbi Ahron Lopiansky 00:24:21
Succos 5770 The Tshuka Of The Lower Waters (Hoshana Rabbah) Rabbi Ahron Lopiansky 00:28:43
Succos 5771 Aravos And True Beauty (Hoshana Rabbah) Rabbi Ahron Lopiansky 00:31:13
Succos 5772 Tefilah And David HaMelech (Hoshana Rabbah) Rabbi Ahron Lopiansky 00:30:41
Succos 5772 The Simcha of Succos Selections From The Kuzari Rabbi Ahron Lopiansky 00:56:55
Succos 5773 #1 A Taste Of The Likutei Torah Of The Ba'al HaTanya On Succos (DH U'Sheavtem) Rabbi Ahron Lopiansky 00:35:06
Succos 5773 #2 The Simcha Of Tshuva (Hoshana Rabba) Rabbi Ahron Lopiansky 00:29:18
Succos 5774 #1 Sod Yesharim Succos #7 The Tzel Of Emuna Rabbi Ahron Lopiansky 00:49:40
Succos 5774 #2 Succas David (Hoshana Rabbah) Rabbi Ahron Lopiansky 00:24:59
Succos 5775 Avraham & The Sukkah (Olney Community Simchas Beis HaShoeva (10 13 14) Rabbi Ahron Lopiansky 00:29:40
Succos 5775 Chidush and The Din Of Hoshana Rabba (Hoshana Rabba) Rabbi Ahron Lopiansky 00:33:37
Succos 5775 R' Tzaddok-dover tzeddek 122- -101414 Rabbi Ahron Lopiansky 00:43:15
Succos 5776 Succas Oroh Shel Levyasan (Hoshana Rabbah) Rabbi Ahron Lopiansky 00:30:20
Succos 5776 The Chag Of Da'as (Olney Simchas Beis HaShoeva 09-30-15) Rabbi Ahron Lopiansky 00:30:47
Succos 5777 Annenei HaKavod (Olney Simchas Beis HaShoeva) Rabbi Ahron Lopiansky 00:32:48
Succos 5777 Simcha & Sasson (Simchas Beis HaShoeva) Rabbi Ahron Lopiansky 00:25:08
Succos 5779 The Praise of the Lulav - The Praise of the Unified Briah (Hoshana Rabbah) Rabbi Ahron Lopiansky 00:24:36
Succos 5779 The Simcha of the Aseef (Olney Simchas Beis HaShoeva) Rabbi Ahron Lopiansky 00:29:48
Succos Aravos And The Fixing Of Incorrect Words (Hoshana Rabbah) Rabbi Ahron Lopiansky 00:34:12
Tefilla 26 Zachreinu l'Chaim 5775 (Rosh HaShana 8-25-15) Rabbi Ahron Lopiansky 00:19:50
Tefilla; Elokai Neshama (Rosh HaShana 5779 Day 1, rerecorded) Rabbi Ahron Lopiansky 00:29:12
Teshuva and Refuah Rabbi Ahron Lopiansky 00:38:37
The Churban and the Destruction of the Klal in Klal Yisroel Rabbi Ahron Lopiansky 00:29:17
The Day In Halacha & Machshava (Asara B'Teves) Rabbi Ahron Lopiansky 00:51:41
The Focus on Chanukas Hamikdash in the Geula of Chanukah-(Rabbi Aharon Lopiansky) Baltimore Alumni Gathering (19 Kislev 5777) Rabbi Ahron Lopiansky 00:38:22