The Yeshiva of Greater Washington

Sefer Bamidbar

Return To: Chumash

Bamidbar
Naso
Beha'aloscha
Shelach
Korach
Chukas
Balak
Pinchas
Mattos
Massai
B'haloscha - R'Bechaya and Ramban Rabbi Ahron Lopiansky 22 min
Balak - 5761 Rabbi Ahron Lopiansky 62 min
Bamidbar - 5767 Rabbi Ahron Lopiansky 44 min
Bamidbar - 5767 Rabbi Ahron Lopiansky 44 min
Bamidbar - 5768 Rabbi Ahron Lopiansky 45 min
Bamidbar 5776 Rabbi Ahron Lopiansky 45 min
Bamidbar 5778 The Process of Growth Rabbi Ahron Lopiansky 49 min
Beha'aloscha 5757 - Vayehi Binsoa - Kumah Hashem Limnuchasecha Rabbi Ahron Lopiansky 36 min
Beha'aloscha 5761 - Vayehi Binsoa - Miksha Achas Rabbi Ahron Lopiansky 40 min
Beha'aloscha 5767 - Misonenim Rabbi Ahron Lopiansky 44 min
Beha'aloscha 5770 - Shevet Levi - Shir and Dibur Rabbi Ahron Lopiansky 43 min
Beha'aloscha 5774 - Maseh Hamenorah Rabbi Ahron Lopiansky 46 min
Beha'alosha 5778 - Two Fires Rabbi Ahron Lopiansky 38 min
Chukas 5773 Rabbi Ahron Lopiansky 41 min
Chukas 5778 Mitzvos That Prepare Us For A Higher World (Melave Malka Dvar Torah) Rabbi Ahron Lopiansky 16 min
Korach - 5758 Rabbi Ahron Lopiansky 47 min
Korach - 5759 Rabbi Ahron Lopiansky 48 min
Korach - 5762 Rabbi Ahron Lopiansky 47 min
Korach - 5764 Rabbi Ahron Lopiansky 46 min
Korach - 5767 Rabbi Ahron Lopiansky 45 min
Korach - 5767 Rabbi Ahron Lopiansky 45 min
Korach - 5770 Rabbi Ahron Lopiansky 40 min
Korach - 5771 Rabbi Ahron Lopiansky 37 min
Massai - 5760 Rabbi Ahron Lopiansky 38 min
Matos 5778 Ta'am K'Ikkar (Telshe-Stone, rerecorded) Rabbi Ahron Lopiansky 21 min