The Yeshiva of Greater Washington

Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Kinnah 34 - The Word of the Navi remains Rabbi Ahron Lopiansky 6 min
Kinnah 34 5778 Rabbi Ahron Lopiansky 5 min
Kinnah 35 Rabbi Ahron Lopiansky 2 min
Kinnah 35 Rabbi Ahron Lopiansky 1 min
Kinnah 36 Rabbi Ahron Lopiansky 9 min
Kinnah 36 Rabbi Ahron Lopiansky 6 min
Kinnah 36 - Maalas Eretz Yisroel and Yerushalayim Rabbi Ahron Lopiansky 7 min
Kinnah 36 - What Was Moais Beretz Chemdah Rabbi Ahron Lopiansky 11 min
Kinnah 36 - Yearning For Eretz Yisrael For The Right Reasons Rabbi Ahron Lopiansky 8 min
Kinnah 36 5778 Rabbi Ahron Lopiansky 8 min
Kinnah 37 Rabbi Ahron Lopiansky 2 min
Kinnah 37 Rabbi Ahron Lopiansky 2 min
Kinnah 37 - The recepients of Maalas eretz Yisroel; The Unique history of Eretz Yisroel Rabbi Ahron Lopiansky 6 min
Kinnah 38 Rabbi Ahron Lopiansky 4 min
Kinnah 38 - Seek Sholom of Yerushalayim Rabbi Ahron Lopiansky 1 min
Kinnah 39 Rabbi Ahron Lopiansky 2 min
Kinnah 40 Rabbi Ahron Lopiansky 5 min
Kinnah 40 - Bais haMikdash - the Source of Love in the Beriah Rabbi Ahron Lopiansky 6 min
Kinnah 41 Rabbi Ahron Lopiansky 6 min
Kinnah 41 Rabbi Ahron Lopiansky 5 min
Kinnah 41 - Maharam MiRuttenberg - Kinnah on the Loss of Torah Rabbi Ahron Lopiansky 7 min
Kinnah 7 Rabbi Ahron Lopiansky 5 min
Kinnah 9 Rabbi Ahron Lopiansky 5 min
Lag B'omer (5767) Rabbi Ahron Lopiansky 27 min
Lag B'omer (5768) Rabbi Ahron Lopiansky 28 min