The Yeshiva of Greater Washington

Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Ner Mitzvah Vol. II 18 (Dafim 22,23) Rabbi Ahron Lopiansky 21 min
Ner Mitzvah Vol. II 19 (Dafim 23,24) Rabbi Ahron Lopiansky 21 min
Nesiv Ahavas Reya Perek 1 #5 [Shavous] (06-09-16) Rabbi Ahron Lopiansky 41 min
Nesiv HaTznius Perek 1 #5 Yom Kippur Rabbi Ahron Lopiansky 39 min
Nesiv HaYissurin Perek 3 #4 (Chanukah & Yissurin)(12-10-15) Rabbi Ahron Lopiansky 44 min
Nesiv HaZrizus Perek 1 #4 Purim Rabbi Ahron Lopiansky 42 min
Nesiv Koach HaYetzer Perek 1 #4 (05-29-2014) Rabbi Ahron Lopiansky 39 min
Nesiv Koach HaYetzer Perek 4 #4 Leaving The Malcus Of The Yetzer (Pesach 3-29-15) Rabbi Ahron Lopiansky 37 min
Of Valuation and Devaluation Amalek 5777 Rabbi Ahron Lopiansky 55 min
Ohr Chadash Daf 045, Daf 046 Rabbi Ahron Lopiansky 26 min
Ohr Chadash Daf 047 Rabbi Ahron Lopiansky 25 min
Ohr Chadash Daf 046, Daf 047 Rabbi Ahron Lopiansky 28 min
Ohr Chadash Daf 047, 048 (Bulka) Rabbi Ahron Lopiansky 24 min
Ohr Chadash Daf 050 (5760 1a) Rabbi Ahron Lopiansky 23 min
Ohr Chadash Daf 050 (5760 1b) Rabbi Ahron Lopiansky 22 min
Ohr Chadash Daf 051 #3 Rabbi Ahron Lopiansky 27 min
Ohr Chadash Daf 051 (5766 #1) Rabbi Ahron Lopiansky 28 min
Ohr Chadash Daf 051 A Rabbi Ahron Lopiansky 28 min
Ohr Chadash Daf 051, Daf 052 (5766 #2) (2) Rabbi Ahron Lopiansky 28 min
Ohr Chadash Daf 052 Rabbi Ahron Lopiansky 23 min
Ohr Chadash Daf 052 (5766 #3) Rabbi Ahron Lopiansky 25 min
Ohr Chadash Daf 052, Daf 053 (5766 #4) (2) Rabbi Ahron Lopiansky 26 min
Ohr Chadash Daf 053 (5766 #5) Rabbi Ahron Lopiansky 24 min
Ohr Chadash Daf 064 -- Rebbe Yehoshua bar Chanina Rabbi Ahron Lopiansky 11 min
Ohr Chadash Daf 066, Daf 067 Rebbe Yochanan Rabbi Ahron Lopiansky 22 min