The Yeshiva of Greater Washington

Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Yom Kippur 5758 Tshuva & Refuah Rabbi Ahron Lopiansky 39 min
Yom Kippur 5760 Motzei Yom Kippur Mesibah Part 1 Rabbi Ahron Lopiansky 39 min
Yom Kippur 5760 Motzei Yom Kippur Mesibah Part 2 Ha'aderes V'Ha'emunah Rabbi Ahron Lopiansky 12 min
Yom Kippur 5769 - Motzei Yom Kippur Mesibah Rabbi Ahron Lopiansky 34 min
Yom Kippur 5769 Motzei Yom Kippur Mesibah Rabbi Ahron Lopiansky 34 min
Yom Kippur 5770 Motzei Yom Kippur Mesibah Rabbi Ahron Lopiansky 23 min
Yom Kippur 5771 Motzei Yom Kippur Mesibah Rabbi Ahron Lopiansky 38 min
Yom Kippur 5773 We Are Made Angels And Everything Shifts (Recorded Afterwards) Rabbi Ahron Lopiansky 28 min
Yom Kippur 5774 Rav Tzadok HaKohen On Teshuva (Takanas HaShavim 5b) (Baltimore 9-10-13) Rabbi Ahron Lopiansky 44 min
Yom Kippur 5774 Tshuva and Refuah (Nesiv HaTshuva Perek 2 At Passaic-Clifton Kollel) Rabbi Ahron Lopiansky 48 min
Yom Kippur 5775 Fixing The Hidden World Of The Unconcious [recorded afterwards] Rabbi Ahron Lopiansky 42 min
Yom Kippur 5775 The Tefilla Ktzara. Intro (Motzei Yom Kippur Mesibah) Rabbi Ahron Lopiansky 14 min
Yom Kippur 5776 Midas HaDin & Yissurin (Nesiv HaYissurin Perek 2 #3 (9-17-15)) Rabbi Ahron Lopiansky 40 min
Yom Kippur 5776 Motzei Yom Kippur Mesibah #1 Making A Vessel For Kedusha Rabbi Ahron Lopiansky 9 min
Yom Kippur 5776 Motzei Yom Kippur Mesibah #2 Shinui Hashem in Tshuva & Perek M'Rubah Rabbi Ahron Lopiansky 7 min
Yom Kippur 5776 Strategy & Planning In Avodah[recorded afterwards] Rabbi Ahron Lopiansky 30 min
Yom Kippur 5777 Aseres Yemai Tshuva (Derech Chaim Perek 5 Mishna 2, Part 1) Rabbi Ahron Lopiansky 27 min
Yom Kippur 5777 Tshuva By Reaching For Gadlus (Rav Wolbe) (Mir Alumni Gathering, Detroit) Rabbi Ahron Lopiansky 35 min
Yom Kippur 5779 Connecting To His Malchus (Gevuras HaShem Perek 46) Rabbi Ahron Lopiansky 44 min
Yom Kippur 5779 On Oneg Teshi'i Rabbi Ahron Lopiansky 38 min
Yom Kippur 5779 The Geula From Evil Rabbi Ahron Lopiansky 27 min
Yom Kippur 5780 - Lifnei Hashem Tit'haru [rerecorded] Rabbi Ahron Lopiansky 30 min
Yom Kippur 5780 - Regel Yesharah (From Agadot Sotah 74) Rabbi Ahron Lopiansky 10 min
Yom Kippur 5780 Motzei Yom Kippur Mesibah Rabbi Ahron Lopiansky 62 min
Yom Kippur Perfection or Perfecting (Akeida (Yesodei HaTorah 1151 - 1153 Nitzavim Shiur 65)) Rabbi Ahron Lopiansky 38 min